Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai įdarbinant užsienietį - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai įdarbinant užsienietį

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai įdarbinant užsienietį

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai įdarbinant užsienietį

 

Įdarbinimo
rūšis

Komentaras

Reikalingi dokumentai

Įdarbinant
užsienietį pagal darbo sutartį

 

• Užsienio valstybių
dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma
(Apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų,
sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių
kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.
Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo
parašu ir antspaudu.

• Atkreipiame dėmesį, kad
darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus,
patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą
ir kt.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį
pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbo
knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės). 

Prašymas dėl leidimo dirbti
užsieniečiams išdavimo pagal darbo sutartį

Užsieniečio galiojančio
kelionės dokumento kopija

Darbdavio informacija apie
užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu
vienerių metų darbo patirtį pagal turimą
kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbdavio rašte turi
būti užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio
dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės),
kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo
joje (jose) laikotarpis ir pareigos

Įsipareigojimas įdarbinti
užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu
6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti darbuotojo vidutinį
darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau
darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam
prašoma leidimo dirbti užsieniečiui

Mokėjimo pavedimo kopija arba
kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio
valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą
sumokėjimą

Išduodant leidimą
dirbti stažuotojui ar praktikantui

 

• Užsienio valstybių dokumentai
turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile),
jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų
ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi
būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų
kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir
antspaudu.

 

• Užsienietis, kuris
nori įsidarbinti kaip stažuotojas ar praktikantas, turi atitikti šias
sąlygas:

 1. būti
  ne jaunesnis kaip 18 ir ne vyresnis kaip 30 metų;
 2. turėti
  aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti aukštojoje
  mokykloje;
 3. siekti
  pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę
  kompetenciją arba įgyti papildomą kompetenciją.

 

Prašymas dėl leidimo dirbti
stažuotojui išdavimo

Užsieniečio galiojančio
kelionės dokumento kopija

Užsieniečio diplomo ar kito
dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija

Studijų kokybės vertinimo
centro rekomendacijos dėl užsieniečio kvalifikacijos vertinimo
kopija kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio
asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos
Respublikoje, bet yra reikalaujama turėti aukštąjį
išsilavinimą. Teritorinė užimtumo tarnyba, remdamasi SKVC išduota
rekomendacija, darbdavio gali paprašyti pateikti SKVC sprendimo dėl
užsieniečio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta
Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir
įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 nutarimu Nr. 212
„Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju
mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
kopija

Kompetentingos institucijos
sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip
nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d.
nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių
reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, kopija,
jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos
Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikos
reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“

Pažyma, išduota užsienio šalies
aukštosios mokyklos ir patvirtinanti užsieniečio studijas aukštojoje
mokykloje (pateikiama vietoj 3–4 punktuose nurodytų dokumentų, jei
užsienietis dar studijuoja aukštojoje mokykloje)

Darbdavio pažyma, kurioje
pateikiamas trumpas užsieniečio lietuvių kalbos mokėjimo
įvertinimas (tiek, kiek būtina siekiant dirbti) bei informacija
apie darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei
įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį
patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui

Mokėjimo pavedimo kopija arba
kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio
valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą
sumokėjimą

Įdarbinant
užsienietį dirbti pagal nuotolinę darbo sutartį

Užsienio valstybių dokumentai
turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile),
jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų
ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi
būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų
kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Prašymas dėl leidimo dirbti
užsieniečiams išdavimo

Užsieniečio galiojančio
kelionės dokumento kopija

Darbdavio informacija apie
užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu
vienerių metų darbo patirtį pagal turimą
kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbdavio rašte turi
būti užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio
dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės),
kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo
joje (jose) laikotarpis ir pareigos)

Darbdavio pažyma apie
būtinumą įdarbinti užsienietį, darbuotojo vidutinis darbo
užmokesčio dydis, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų,
dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo
dirbti užsieniečiui

Mokėjimo pavedimo kopija arba
kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio
valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą

Įdarbinant
užsienietį, atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos
Respubliką

 

Užsienio valstybių dokumentai
turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile),
jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų
ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi
būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų
kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir
antspaudu.

Prašymas dėl leidimo išdavimo atsiųstam
laikinai dirbti į LR

Užsieniečio galiojančio
kelionės dokumento kopija

Sutarties dėl paslaugų
teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje
ir siunčiančiosios įmonės, patvirtinta kopija. Kartu su
esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar
darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos,
užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas
komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant
komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo
užmokesčio dydį ir darbo laiką.

Siunčiančiosios
įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio
valstybės registro patvirtinta kopija

Užsieniečio darbo sutarties
siunčiančiojoje įmonėje patvirtinta kopija

Užsienio valstybės
kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo apdraustas
socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje ir
siunčiančiosios įmonės įsipareigojimą, kad
komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka
apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Jei užsienio
šalies kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens
socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir
siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per
paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas
socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos
pažyma, patvirtinanti, kad siunčiančioji įmonė neturi
mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos.

Siunčiančiosios
įmonės informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją

Mokėjimo pavedimo kopija arba
kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio
valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą
sumokėjimą

 

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

 

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai